Yleiset myyntiehdot

Sunorek Oy:n yleiset myyntiehdot

1. Toimintamalli
1.1. Nämä yleiset myyntiehdot (jäljempänä: Myyntiehdot) ovat voimassa Sunorek Oy:n (jäljempänä Myyjä tai osapuoli) ja Ostajan (jäljempänä myös osapuoli) välillä. Jos osapuolet solmivat erillisen kirjallisen myyntisopimuksen, Myyntiehdot ovat voimassa niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa myyntisopimuksessa erikseen sovitun kanssa.
1.2. Mikään kyseisistä Myyntiehdoista ei ole tarkoitettu rajoittamaan Ostajan laillisia oikeuksia.
1.3. Tilausvahvistuksessa Ostaja hyväksyy kyseiset Myyntiehdot.
1.4. Myyjällä on oikeus muuttaa Myyntiehtoja yksipuolisesti.

2. Tilauksen vahvistaminen, tilauksesta luopuminen ja peruutusoikeus
2.1. Tarjous on voimassa ilmoitetun ajan tai 14 päivää sen ilmoittamisesta.
2.2. Myyjän ja Ostajan välisen velkasuhteen perustana on, että Ostaja hyväksyy Myyjän esittämän tarjouksen ja sen mukaisesti virallistetun ja voimaantulleen tilauksen.
2.3. Jos tilaus ei perustu Myyjän tarjoukseen, tilaus muuttuu sitovaksi Myyjän vastaanotettua sen.
2.4. Ostaja voi peruuttaa tilauksen ilmaiseksi tai muuttaa tilausta ennen sen voimaantuloa. Voimaantulleeseen tilaukseen muutoksia ei voida tehdä, muutoksista tehdään uusi virallinen sopimus.
2.5. Tilaus tulee voimaan, kun Ostajalta pyydetty ennakkomaksu on vastaanotettu tai kun Ostaja on vahvistanut tilauksen, mikäli ennakkomaksua ei tarvita.
2.6. Ostajan katsotaan luopuvan tilauksesta muun muassa silloin, jos hän ei maksa ennakkomaksua 7 päivän kuluessa ennakkomaksuvaatimuksen esittämisen jälkeen ja jättää tuotteen maksamatta tai ei ota tuotetta vastaan 30 päivän kuluessa siitä, kun Ostajalle on ilmoitettu tilauksen valmistumisesta. Jos Ostaja luopuu tilauksesta, ennakkomaksua ei palauteta. Ostaja suostuu siihen, että hänen luopuessaan tilauksesta Myyjällä on oikeus takavarikoida tuote kulujen kattamiseksi eikä Ostajalla ole näin ollen myöskään mitään vaateita Myyjän suhteen. Ostaja on velvollinen korvaamaan Myyjälle kaikki tilauksesta luopumisesta syntyneet menetykset.
2.7. Tilaus voidaan peruuttaa ainoastaan Myyntiehdoissa ja laissa määrätyissä tapauksissa.

3. Tilauksen hinta ja maksuehdot
3.1. Tuotteen ja palvelun hinta ja maksuehdot ovat määrätty tilauksessa ja tilauksen pohjalta laaditussa laskussa. Hintaan lisätään arvonlisävero Viron tasavallan nykyisen arvonlisäveron määrän mukaisesti. Viivästyskorko eräpäivän jälkeen maksamatta olevasta summasta (lukuun ottamatta ennakkomaksua) on 0,5 % päivässä.
3.2. Ostaja sitoutuu maksamaan ennakkona 50 % tilauksen summasta.
3.3. Tilauksen loppusumman, josta on vähennetty ennakkomaksu, Ostaja sitoutuu maksamaan saadessaan tuotteen. Jos tämä ei ole mahdollista johtuen sovitusta luovutus- tai maksutavasta, Ostaja sitoutuu maksamaan tuotteen loppusumman 5 päivää ennen tuotteen toimituspäivää ja palvelun loppusumman 3 päivän kuluessa palvelun saamisen jälkeen. Jos laskusta syntyy kiista, Ostajan on maksettava laskun kiistaton osa eräpäivään mennessä.
3.4. Myyjällä on oikeus vaatia Ostajalta maksu tuotteen varastoinnista Myyjän varastossa voimassa olevan hinnaston mukaisesti ajalta, joka ylittää sovitun 14 päivän toimitusajan.

4. Tilauksen toimitusaika, luovutus ja laatu
4.1. Tuotteen toimitusajan laskeminen alkaa tilausvahvistuksesta. Jos tilauksen vahvistamisen jälkeen on tarpeen tehdä kontrollimittaus, tuotteen toimitusajan laskeminen alkaa kontrollimittaustulosten vahvistamishetkellä.
4.2. Tuotteen toimitusaika on määrätty tilauksessa. Myyjä ilmoittaa Ostajalle tuotteen valmistumisesta Ostajan ilmoittamien yhteystietojen mukaan.
4.3. Jos Myyjä huomaa, ettei toimituksen määräaikaa kyetä noudattamaan, Myyjä ilmoittaa asiasta Ostajalle välittömästi. Jos viive ei synny ylivoimaisen esteen vuoksi ja aiheuttaa Ostajalle huomattavaa haittaa, Ostaja voi perääntyä tilauksesta kokonaan tai osittain, jos toimitus viivästyy yli 30 päivää alkuperäisestä toimitusajasta. Jos Ostaja hyväksyy uuden toimitusajan, Myyjä ei maksa viivästymisestä sakkoa eikä korvaa tappioita eikä Myyjä myöskään korvaa Ostajalle mitään muita viivytyksen aiheuttamia menetyksiä.
4.4. Ostajan tilaama kuljetus- ja asennuspalvelu tarjotaan, kun tuotteista on maksettu täysi maksu, ja se tapahtuu Myyjän ja Ostajan erikseen sopimana ajankohtana.
4.5. Ostaja sitoutuu varmistamaan kuljetusvälineelle ja Myyjän työntekijöille esteettömän ja turvallisen pääsyn asennuspaikalle (mm. lukittujen porttien avaamisen, lemmikkieläinten kiinnipitämisen, irrallisten esineiden poistamisen, arkojen materiaalien suojaamisen, liikkumisreittien esteettömyyden, valaistuksen ja turvallisuuden, kaiteiden olemassaolon portaissa).
4.6. Tuote asetetaan puhtaisiin ja pölyttömiin sisätiloihin, joissa on oltava sähkövoiman käyttömahdollisuus. Ostajan on huolehdittava siitä, että sähköliitäntää vaativien tuotteiden sähköjohtimien on oltava esiasennettuna Myyjän kanssa sovitussa paikassa.
4.7. Jos kohtien 4.5 ja 4.6. ehtoja ei ole noudatettu, Myyjällä on oikeus kieltäytyä toimittamasta palvelua. Jos Ostaja kuitenkin vaatii palvelun tarjoamista eikä siitä ole vaaraa Myyjän työntekijän turvallisuudelle, Myyjä siirtää palvelun Ostajalle täyden vastuun ja Ostaja luopuu oikeudestaan vaatia Myyjältä korvausta mahdollisesti tapahtuvasta vahingosta.
4.8. Ostaja tai hänen valtuuttamansa edustaja sitoutuu olemaan varmasti paikan päällä tuotteen luovutushetkellä ja ottamaan tuotteiden ja palvelujen vastaan.
4.9. Ostaja sitoutuu tarkastamaan tuotteiden määrän ja laadun vastaavuuden tilauksen kanssa tuotteen luovutushetkellä. Havaitut puutteet on välittömästi ilmoitettava Myyjälle. Jos tuotteen kuntoa ei voida tarkastaa luovutushetkellä, Ostaja sitoutuu ilmoittamaan Myyjälle tuotteessa ilmenneistä näkyvistä vioista ennen tuotteen asennusta, mutta viimeistään 7 päivän kuluessa (kuluttajalle 2 kuukautta) tuotteen luovuttamisesta Ostajalle. Myöhemmin esitettyjä valituksia tuotteessa näkyvistä puutteista ei voida hyväksyä.
4.10. Näytteitä, kuvauksia ja malleja käytetään tuotteen laadun karkeaan määrittämiseen. Luonnonmateriaalista valmistetuissa tuotteissa arvioidaan lisäksi materiaalin luonnollista vaihtelua. Yksilöllisesti suunnitellusta tuotteesta (esimerkiksi disainverhosta) voi tehdä valituksen ainoastaan sen teknisen toteutuksen osalta, mikäli kyseisestä tuotteesta puuttuvat siihen kuuluvat osat.
4.11. Tuotteen sattumanvaraisen tuhoutumisen ja vahingoittumisen riski siirtyy Ostajalle tuotteen luovutushetkellä.
4.12. Tuotteen omistusoikeus siirtyy Myyjältä Ostajalle, kun tuotteen hinta (mukaan lukien mahdolliset viivästyskorot) on maksettu kokonaan.

5. Myyntitakuu, Myyjän vastuu ja kuluttajan oikeus tehdä valitus
5.1. Myyntitakuu on voimassa Myyjän antamien myyntitakuuehtojen mukaisesti.
5.2. Myyjä vastaa tuotteessa luovutushetkellä olevista vioista.
5.3. Myyjä ei vastaa tuotteen vioista, jotka johtuvat mittojen vastaamattomuudesta, Ostajan virheestä tai huolimattomuudesta (kuten tuotteen vääränlaisesta asennuksesta, käytöstä tai huollosta johtuvista seurauksista), tuotteen normaalista kulumisesta tai tuotteen epätavallisista käyttöolosuhteista (kosteudesta, lämpötilasta, tuulesta jne.).
5.4. Myyjä ei vastaa Tilauksen täyttämättä jättämisestä tai vääränlaisesta toimituksesta, jos se johtuu olosuhteista, joihin Myyjä ei voi vaikuttaa (force majeure).
5.5. Myyjä ei ole vastuussa mistään muista suoranaisista, välillisistä tai jälkeenpäin ilmenevistä vahingoista, jotka johtuvat viallisesta tuotteesta tai virheellisestä toimituksesta.
5.6. Kuluttajalla on oikeus valittaa tuotteesta kahden vuoden kuluessa sen vastaanottamisesta.
5.7. Valitusasioissa voi ottaa yhteyttä Myyjän päätoimistoon osoitteeseen: Vabaõhumuuseumi tee 97, Tallinna, Myyjän lähimpään jälleenmyyjään tai sähköpostitse kvaliteet@sunorek.ee esittämällä seuraavat tiedot: ostajan nimi, yhteystiedot, tilauksen numero (jos saatavilla), viallisen tuotteen nimi, vian ilmenemisen ajankohta, vian kuvaus, esitettävä vaatimus. Tuotteen maksukuitti ja mikäli mahdollista kuvia viasta on liitettävä mukaan.
5.8. Valitus on toimitettava Myyjälle mahdollisimman pian, kun on kyseessä kuluttaja, viimeistään kahden kuukauden kuluessa vian havaitsemisesta. Viallisen tuotteen jatkokäyttö on kielletty.
5.9. Myyjä sitoutuu tarkistamaan valituksen ja vastaamaan siihen 5 työpäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos valitus on perusteltu, Myyjä sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen omalla kustannuksellaan kohtuullisen ajan kuluessa.
5.10 Kaikki erimielisyydet ratkaistaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopimukseen ei päästä, molemmilla osapuolilla on oikeus käyttää kaikkia lakisääteisiä oikeusturvakeinoja.