Garantii ja hooldus

AS SUNOREK MÜÜGIGARANTII TINGIMUSED

AS Sunorek toodetele ja paigaldusele kehtib kaheaastane müügigarantii. Müügigarantii kehtib Eesti Vabariigis. Müügigarantii kehtivuse aluseks on ostu tõendav arve või ostutšekk. Müügigarantii kehtivuse eelduseks on tootja poolt väljatöötatud paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendite järgimine. Näidiseid, kirjeldusi ja mudeleid kasutatakse toote kvaliteedi ligikaudseks määramiseks. Müügigarantii tähtaeg algab toote üleandmisest ostjale. Müügigarantiiga hõlmatud puuduse ilmnemisel garantii kehtivusajal parandab või asendab müügigarantii andja tasuta puudusega toote. Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

GARANTII KEHTIB:

 • Toote materjali ja pinnakatte defektidele tingimusel, et need on märgitud üleandmisaktis või neist on teavitatud koheselt peale avastamist ja enne toote paigaldamist ning toote originaalpakend on alles.
 • Toote mehhanismi-, konstruktsiooni- ja tootmisvigadele.
 • Toote kujukindlusele (lubatud hälve on kuni 0,5%)
 • AS-i Sunorek poolt teostatud paigalduse vigadele.
 • AS-i Sunorek poolt teostatud transpordil tekkinud defektidele tingimusel, et need on fikseeritud toote üleandmise hetkel.

GARANTII EI KEHTI:

 • Tootes või selle detailides ilmnenud puudustele (sh.purunemised), mis on tekkinud:
  • Ostjapoolse transpordi kahjustusest (mh toote füüsiline muljumine või pakendi purunemine)
  • Ostjapoolsest pakendi avamisest, mille käigus on kahjustatud toodet või selle osi.
  • Ostjapoolsest toote ladustamisest või hoidmisest mitteettenähtud tingimustes (mh liigne niiskus või vale asend)
  • Ostjapoolsest toote ebaõigest paigaldamisest või ühendamisest vooluvõrku (sh.pingemuutused/lühised vooluvõrgus)
  • Toote ebaõigest või mittesihipärasest kasutamisest või ülekoormamisest
  • Toote ebaõigest hooldamisest, sh nõutud puhastus- ja hooldustingimuste eiramisest
  • Ostjapoolsel toodete ümbertöötlemisel või täiendamisel
  • Toodete remontimisel mittevolitatud isiku poolt.
  • Hoone konstruktsiooni vajumisest
 • Toote tavapärasest kasutamisest tingitud harilikule kulumisele (nt pleekimine)
 • Naturaalse materjali eripäradele (nt oksakohad, tooni ebaühtlus, puusüü, venivus, kokkutõmbuvus jmt)
 • Lubatud piirmõõtudele mittevastavatele toodetele
 • Hooldus- ja puhastustöödele (reguleerimised, määrimised, õlid jms)
 • Patareidele
 • Kui on rikutud tootele kinnitatud garantiimärgiseid (kleebised, plommid vms.)
 • Vääramatu jõu mõjust põhjustatud kahjustustele

MÜÜGIGARANTIIST TULENEVATE ÕIGUSTE KASUTAMISE KORD

 • Müügigarantiiga hõlmatud puuduste ilmnemisel palume pöörduda müüja poole alltoodud kontaktaadressil või müüja lähimasse müügiesindusse.
 • Ostja peab esitama nõuetekohase garantiidokumendi – AS Sunorek poolt väljastatud arve või ostutšeki ning järgmised andmed: ostja nimi, kontaktandmed, tellimuse number (võimalusel), puudusega toote nimetus, puuduse ilmnemise aeg, puuduse kirjeldus, esitatav nõue.
 • Puudusega toote edasine kasutamine on keelatud!
 • Parandusse toodav toode peab olema pakendatud toote lisakahjustumist vältival viisil ning toode ei tohi olla määrdunud. Müüjal on õigus määrdunud toote vastuvõtmisest keelduda. Garantiilise toote müüjapoolne puhastus on tasuline.
 • Kui puudusele ei laiene garantii (vt loetelu: Garantii ei kehti), kohustub ostja tasuma teostatud tööde eest AS Sunorek kehtiva hinnakirja alusel.
 • Müügiarantii ajal tasuta välja vahetatud defektsed detailid kuuluvad müüjale.

Müügigarantii andja: AS Sunorek, Vabaõhumuuseumi tee 97, üldtelefon +372 5331 4117, sunorek@sunorek.ee, www.sunorek.ee